Værdigrundlag

Værdigrundlag

Opholdsstedet Det Gamle Apotek yder professionel omsorg og støtte på samfundets vegne. Opholdsstedets virke er dermed ikke et anliggende alene mellem personalet og den enkelte unge pige med behov for støtte. Det er også et udtryk for en virksomhed, hvor etisk bevidsthed og kollektiv refleksion er et afgørende kvalitetsaspekt i opholdsstedet praktsis.

Det Gamle Apoteks værdigrundlag tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for den enkeltes piges integritet og særlige værdi.
For at opnå en særlig værdi som menneske skal den enkelte pige have mulighed for at tage ansvar for sit eget liv, men intet menneske lever sit liv alene.

Det gamle Apotek arbejder ud fra fire grundværdier:
– Værdighed.
– Medmenneskelighed
– Frihed.
– Professionel integritet.

Ved Værdighed forstås den enkeltes piges krav på ubetinget respekt fra andre.
Ved Medmenneskelighed forstås at vise forståelse, engagement og ansvar over for hver enkel pige og hendes pårørende.
Ved Frihed forstås den enkelte piges ret til at bestemme over sig selv, så længe at det ikke skader andres ret til at bestemme over sig selv.
Ved Professionel integritet forstås, at personalet i deres praksis overholder professionens principper og standarder.

Ud fra disse fire grundværdier har Det Gamle Apotek udviklet en række principper og praksis-standarder for god socialpædagogisk praksis.
God socialpædagogisk praksis hos os er kendetegnet ved at ledelse og personale i deres virke vægter mellem principper og heraf afledte praksisstandarder og kan begrunde deres vægtning.

Målet i Det Gamle Apoteks socialpædagogiske praksis er at fremme:
– Social forandring.
– Udfordringer i pigens menneskelige relationer.
– Den enkelte piges frigørelse og magt over eget liv, for at sikre hende et værdigt liv.

Professionens ansvarsområde.

Professionens ansvarsområde.

Ledelse og personale handler til den enkelte piges eget bedste ved at yde professionel omsorg og støtte. Opholdsstedet støtter piger der mistrives og trues på deres trivsels på grund af særlige og individuelle udfordringer og opvækstvilkår.

 

 

Forbygge, kompensere og forandre

Forebyggelsesperspektivet kommer til udtryk ved at ledelsen og personalet udfører pædagogisk behandling og aktiviteter, der giver den enkelte pige og hendes individuelle behov for særlig støtte, mulighed for at deltage kvalificeret i hverdagslivet, de sociale fælleskaber og samfundslivet.  

Kompensationsperspektivet kommer til udtryk ved at personalet benytter deres ekspertise til at afdække den enkelte piges styrker og behov, med henblik på at målrette omsorg og støtte i den pædagogiske behandling.

Forandringsperspektivet har to sider. Dels støtter personalet den enkelte pige i at realisere eget værdifulde potentiale som menneske og samfundsborger. Dels modvirker personalet i den pædagogiske behandling de sociale og samfundsmæssige vilkår og udfordringer der er i fare for at begrænse realiseringen.

Opholdsstedets fire grundværdier, principper og praksisstandarder.

Værdihed

Af grundværdien Værdighed kommer principperne om:
– Respekt for pigens værdighed i sig selv og anerkendelse af alle sider i hendes liv.
– At tage udgangspunkt i et helhedssyn om ikke at skade den enkelte piges integritet og     beskytte hende mod fysisk og psykisk vold.

Det betyder at personalet i deres daglige virke:
– Respekterer pigens fysiske, psykiske og personlige integritet.
– Anerkender ansvaret overfor pigen og ansvaret overfor pårørende, kollegaer, ledelsen og samarbejdspartner.

 

Medmenneskelighed.

Af grundværdien Medmenneskelighed kommer principperne om:

– At gøre det gode og positive.
– At have empati og medfølelse.
– At tage pigernes perspektiv.
– At behandle og lindre pigernes mistrivsel.
– At ville forebygge at pigerne forsætter et liv i mistrivsel.

Det betyder at personalet i deres daglige virke:
– Har engagement i og indlevelse overfor pigerne og den pædagogiske behandling de modtager.
– Afviser at de professionelle kompetencer og/eller magt bruges til ydmygende og nedværdigende behandling af pigerne og deres pårørende.
– Identificere, imødegår og forebygger pigernes yderligere tab af selvværd og selvrespekt.
– Tilstræber at forstå den enkelte piges situation ud fra pigens perspektiv.

Frihed

Af grundværdien Frihed kommer principperne om:

– Respekt for autonomi.
– At understøtte ansvar og deltagelse.
– At støtte pigernes ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og retten til at træffe egne valg.

Det betyder at personalet i deres daglige virke:
– Støtter pigerne i at benytte deres rettigheder.
– Sikre at pigerne modtager al relevant information, og støtter pigerne så de forstår informationen.
– Støtter pigerne til at overskue forskellige valgmuligheder og valgenes konsekvenser.

Professionel integritet

Af grundværdien professionel integritet kommer principperne om:
– At være i stand til at forsvare og begrunde sine handlinger fagligt og etisk.
– At være ordholden og rent faktisk gøre det man siger at man gør.
– At være ærlig og åben om sine hensigter.
– At overholde aftaler, forpligtelser, løfter og opholdsstedets værdigrundlag.
– At være omsorgsfuld.

Det betyder at personalet i deres virke:
– Behandler informationer om pigerne med respekt og fortrolighed.
– Tager ansvar for at skabe og vedligeholde relationen til den enkelte pige og pårørende, kendetegnet ved ligeværdighed, tillid og forståelse.
– Er bevidst om og varsom med egne holdninger, præferencer og ønsker i arbejdet med målgruppen og deres pårørende.
– Udvikler og vedligeholder de professionelle kompetencer.
– Misbruger ikke den professionelle funktion og dertilhørende magt til egen fordel.
– Forsvarer valg og beslutninger på et professionelt og velovervejet fagligt/etisk grundlag.
– Tager initiativ til faglig og etisk diskussion blandt kollegaer, ledelse, samarbejdspartner og pårørende.
– Tager vare på eget helbred fysisk og psykisk, samt på eget og kollegaers arbejdsmiljø.
– Overholder gældende love, tjenstlige instrukser, samt professionens praksisstandarder, som danner grundlaget for opholdsstedes socialpædagogiske praksis.

Værdigrundlaget bliver revurderet en gang årligt.